Strona Powitalna
 
kim jesteśmy

pinakoteka

artykuły

galeria

kluby

linki

Zaœcianek pomaga

Deklaracja Listy Dyskusyjnej

Niniejsza lista dyskusyjna stanowi forum swobodnej wymiany poglądów na tematy wszelkie, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki politycznej. Lista jest ukierunkowana na rozwój myśli prawicowej i niepodległościowej.
Z założenia lista ZAŚCIANEK jest listą dyskusyjną osób o poglądach prawicowych, uznających chrześcijaństwo za fundament cywilizacji, w której przyszło im życ, wymawiających słowa takie jak Ojczyzna i Polska z należną czcią i szacunkiem.

Nie wyklucza to uczestnictwa w liscie osób o poglądach odmiennych, o ile pragną one w sposób konstruktywny uczestniczyć w dyskusji bez urażania czyichkolwiek uczuć religijnych i patriotycznych jak i nie bedą podejmowały publicznie działań sprzecznych z ogólnie pojętymi zasadami listy czy kulturą osobistą.

Swoboda wymiany pogladów gwarantowana jest niniejsza deklaracją, a wszelkie próby wprowadzenia całkowitej bądź częściowej cenzury stanowić będą rażące naruszenie zasad przy tworzeniu tej listy określonych i mogą być podstawą do wykluczenia z listy osoby takie cenzorskie zapędy przejawiającej. Swoboda tak określona nie oznacza jednak przyzwolenia na chamstwo, wulgarnosc itp. zachowania.

Zapisy na Listę Dyskusyjną

W treści listu proszę wpisać:
SUBSCRIBE dyskusje Imię Nazwisko
Jako imię i nazwisko należy podać własne, prawdziwe dane, i przesłać na adres:
listserv@zascianek.pl
Pole temat (subject), może pozostać puste.

Po zapisaniu się na listę listy można przesyłać na adres
dyskusje@zascianek.pl

Regulamin Listy Dyskusyjnej

 • Lista dyskusyjna Zaścianek jest prywatną listą tematyczną zgodnie z deklaracją Zaścianka. Można na niej poruszać tematy poboczne - jednak jeśli tematy bedą przeszkadzały innym uczestnikom, to w oparciu o wolę Starszyzny bedą tworzone niezależne "podlisty" dostepne dla wszystkich. Obecnie istnieją podlisty - kulinaria@zascianek.pl, genealogia@zascianek.pl oraz lista techniczna starszyzna@zascianek.pl , która służy do przekazywania wiadomości do Starszyzny.
 • Lista Zaścianek jest bezpłatna dla uczestników. Koszta utrzymania Zaścianka są ponoszone przeze mnie. Osoby które są chętne do współfinansowania Zaścianka proszone są o dokonanie wpłaty na konto Caritas Polska jako wpłaty anonimowej (powiedzmy w imieniu Pana Jacka Soplicy). Wszystkie wpłaty dokonane na to konto będą akceptowane tak jakby były dokonane bezpośrednio dla mnie. Wpłaty nie są obowiązkowe a jedynie mogą świadczyć o pewnym przywiązaniu do Zaścianka i pewnych wartości, które leżały u podstaw przy jego powoływaniu. W wypadku zaistnienia nadzwyczajnych potrzeb (np. w przypadku pozawirtualnych inicjatyw Zaścianka) o ewentualnej zbiórce i jej formach decyduje Starszyzna. Rozliczenia finansowe są jawne.
 • Wypowiadający się na liście czyni to we własnym imieniu, w zgodzie z własnym sumieniem i poglądami.
 • Użytkownik listy w swoich wypowiedziach nie powinien zachęcać do żadnych zachowań niezgodnych z prawem.
 • Jakakolwiek osoba moze zostać usunięta z listy w sposób natychmiastowy przeze mnie z powodów technicznych (odbijanie poczty) lub merytorycznych (niezgodność działań z deklaracją Zaścianka, spamowanie, przekazywanie tekstów z listy poza krąg jej uprawnionych odbiorców, wysyłanie załączników binarnych i wirusów oraz inne działania stanowiące zagrożenie dla Zaścianka). Od mojej decyzji można się odwoływać do Starszyzny. Starszyzna także może podejmować podobne decyzje samodzielnie.
 • Starszyzna jest powoływana przeze mnie.
 • Użytkownicy powinni przestrzegać poniższych zaleceń technicznych:
  - listy wysyłamy czystym tekstem (nie w postaci HTML)
  - listy wysyłamy bez polskich liter
  - linie w listach nie powinne być dłuższe niz 68 znaków
  - cytaty oznaczamy znakiem " > " na początku każdej linii
  - tytuł cytowanych wiadomości powinien zawierać " Re: " a nie " Odp: " lub podobne.
  - każdy list powinien wskazywać autora
  - posługujemy się na liście swoimi prawdziwymi nazwiskami i imionami
  - list nie powinien być dłuższy niż ok. 20kB.
  - wycinając tekst cytowany należy dbać o zachowanie intencji autora cytowanego listu.
  - aby ustawić sobie status " NOMAIL " (zawiesić uczestnictwo w liście) należy pod adres listserv@zascianek.pl wysłać list o dowolnym tytule i o treści:
  SET dyskusje NOMAIL
  - aby ustawić sobie status " MAIL " (przywrócić uczestnictwo w liście) należy pod adres listserv@zascianek.pl wysłać list o dowolnym tytule i o treści:
  SET dyskusje MAIL
  - aby ustawić sobie status " DIGEST " (wysyłka zbiorcza listów) należy pod adres listserv@zascianek.pl wysłać list o dowolnym tytule i o treści:
  SET dyskusje DIGEST
  - aby ustawić sobie status " NODIGEST " (wysyłka indywidualna listów) należy pod adres listserv@zascianek.pl wysłać list o dowolnym tytule i o treści:
  SET dyskusje NODIGEST

Właściciel Listy Dyskusyjnej Zaścianek

Kontakt z Zarządcą Listy